RO - Raportarea DMCA

În conformitate cu politicile scrise gasite pe muzica-noua.net, sprijinim / adere la Digital Millennium Copyright Act din 1998 (DMCA). Rezumate ale actului pot fi găsite pe http://copyright.gov, sau directă legătură cu http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

În urma notificării infringment, muzica-noua.net va lua măsurile necesare pentru a elimina / șterge materiale / link-uri a pretins a fi obiectul de activitate încalcă drepturile.

Dacă doriți să depună o notificare de încălcare împotriva material constatat utilizarea serviciilor noastre, un e-mail trebuie să fie trimis cu instrucțiunile specificate mai jos. Țineți minte, că veți fi tras la răspundere pentru daune dacă misclaim o activitate sau material încalcă drepturile de autor pe. Dacă nu sunteți sigur, prin toate mijloacele vă rugăm să contactați un avocat / avocat pentru a justifica protecția dvs. în conformitate cu legile drepturilor de autor.

În scrisoarea reclamație DMCA vă rugăm să includeți următoarele:
- Descrieți și să identifice lucrările cu drept de autor, în detalii, despre care credeți că a fost încălcat. Aceasta include, artist si / sau titlul melodiei, locația link la site-ul nostru.
- Vă rugăm să includeți un mod de proprietar muzica-noua.net să vă contacteze în răspuns. Acestea trebuie să fie incluse:
- Numele tău, numărul de telefon, adresa poștală, adresa de email, Company / registrul cu numele editorului. Dacă nu este furnizat aceste informații, scrisoarea ta va fi ignorat.
- Vă rugăm să scrieți în scrisoarea pe care ați înțeles pe deplin ToS noastre (ceea ce privește serviciile) și că utilizarea materialelor cu drepturi de autor a găsit pe paginile acestui site, nu este autorizată sau supporoted de proprietarul muzica-noua.net. Dacă nu este furnizat aceste informații, scrisoarea ta va fi ignorat.
- Semnează documentul cu numele dvs. legal.
- Vă rugăm să rețineți, la semnarea acestui document, să luați toate acțiunile și pretinde a fi proprietar al piesei drepturi de autor care este încălcată pe.
- Trimite e-mail la următoarea adresă: [email protected]


EN - DMCA Reporting

Under the written policies found on muzica-noua.net, we support/adhere to the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA). Summaries of the act can be found on http://copyright.gov , or direct linked to http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

Upon notification of infringment, muzica-noua.net will take actions necessary to remove/delete material/links claimed to be the subject of infringing activity.

If you wish to file a notification of infringement against material found using our services, a email must be sent with the instructions specified below. Keep in mind, that you will be held liable for damages if you misclaim an activity or material is infringing on your copyrights. If you are unsure, by all means please contact a lawyer/attorney to justify your protection under copyright laws.

In the DMCA Complaint letter please include the following :
- Describe and identify the copyrighted work in details, that you believe has been infringed upon. This includes, the Artist and/or title of the song, the location of the link from our website.
- Please include a way for muzica-noua.net owner to contact you in reply. These must be included :
- Your name, phone number, postal address, email address, Company/Record publisher name. If this information is not provided, your letter will be ignored.
- Please write in the letter that you understand fully our ToS (Terms of Services) and that the use of copyrighted materials found on pages of this site, is not authorized or supporoted by the owner of muzica-noua.net . If this information is not provided, your letter will be ignored.
- Sign the document with your legal name.
- Please keep in mind, upon signing this document, you take all actions and claim to be the owner of the copyrighted piece that is being infringed upon.
- Send the email to the following address: [email protected]